Logo Minters

Bevorderen maatschappelijke participatie: Kloppend Hart van de Nieuwe Babberspolder

Maatschappelijke participatie bevorderen van inwoners van de Babberspolder in Vlaardingen.

Werkwijze

Binnen het Kloppend Hart van de Nieuwe Babberspolder (KHNB) worden verschillende deelprojecten uitgevoerd:

  • Vroegsignalering: door het afleggen van huisbezoeken door vrijwilligers worden bewoners geactiveerd om initiatieven voor de eigen wijk of buurt te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Als uit de gesprekken blijkt dat een bewoner behoefte heeft aan hulp en/of ondersteuning, wordt samen met die bewoner onderzocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

  • Trainingen op maat: gericht op het vergroten van de eigen kracht en zelfregie, bijvoorbeeld de training ‘Een goed gesprek’ en trainingen ter verbetering van samenwerking en conflicthantering.

  • Coachen en samenbrengen van actieve groepen: Minters coacht bewoners bij het ontwikkelen van nieuwe en bestaande initiatieven, en verbindt binnen het netwerk bewoners met elkaar waardoor initiatieven blijvend versterkt worden.

Wanneer en waar

Neemt u hierover contact op met de dienst Jongerenwerk en Participatie, telefoon 010 435 10 22.

Kosten

Hieraan zijn voor de bewoners geen kosten verbonden.

Doel en aanmelding

Wat willen wij hiermee bereiken?

Wij willen de maatschappelijke participatie van bewoners bevorderen door hen actief en thuis te bezoeken (vroegsignalering), bewoners coachen bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven en de samenhang bevorderen tussen verschillende initiatieven, waardoor de leefbaarheid in de wijk blijvend wordt verbeterd.

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Karin Kop - Lokaal zorgnetwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Karin Kop

Functie: Lokaal zorgnetwerker

"Ik probeer bij mensen binnen te komen die, om wat voor reden dan ook, geen hulp willen of kunnen vragen. Het winnen van hun vertrouwen vind ik het mooiste wat er is. Zij kunnen dan hulp accepteren, waardoor dakloosheid of bijvoorbeeld opname in een GGZ-instelling voorkomen kan worden. Mensen hebben weer een doel in hun leven."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon