Logo Minters

Jongerencoaching (individueel)

Jongerencoaching richt zich op jongeren van 8 tot 23 jaar die zelf een hulpvraag hebben of bij wie door anderen risico’s of redenen tot zorg zijn gesignaleerd. De grootste groep betreft 14- tot 18-jarigen. De hulpvragen hebben betrekking op zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Onze jongerenwerkers maken gebruik van een in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde methodiek.

Werkwijze

We sluiten aan bij leefwereld van jongeren en de systemen die jongeren zelf ontwikkelen in hun vrije tijd. Concrete aspecten van onze aanpak:

  • Contact leggen en een vertrouwensband opbouwen met de jongere.

  • Behoefte peilen: wat is er aan de hand? In deze stap komt ook de begeleiding aan de orde: wat zijn de aanleiding en de motivatie?

  • Doel bepalen: waar werken we naar toe? Nu brengt de jongerenwerker het bredere verhaal van de jongere in kaart en maakt de jongere duidelijk wat hij precies wil bereiken. De jongerenwerker coacht de jongere bij het formuleren van zijn doelen.

  • Plan maken met de jongere: hoe pakken we het aan? Dit is de fase van monitoren en evaluatie. Hoe voelt de jongere zich? Hoe gaat het? Waar moet en kan worden bijgestuurd?

Aantal bijeenkomsten

Er is ten minste eens per week contact met de jongere, al is het maar via de app. Als de nood bij de jongere hoog is, kunnen intensievere contacten nodig zijn: persoonlijk contact en vaker en ook buiten kantoortijden.

Wanneer en waar

De jongerenwerker gaat altijd even bij de jongere langs: thuis, op school of op straat. Dat wordt niet expliciet afgesproken met tijdstip en ontmoetingsplek, maar de jongerenwerker zoekt de jongere op en weet ook uit ervaring waar hij de jongere kan vinden.

Jongerencoaching vindt uitsluitend plaats in Vlaardingen.

Kosten

Deze begeleiding is gratis.

Doel en aanmelding

Wat heb je eraan?

Door je te coachen proberen wij (de kans op) maatschappelijke uitval te voorkomen. Er is nooit sprake van dwang; je neemt vrijwillig deel aan een coachingstraject.

We begeleiden je bij het opbouwen van zelfvertrouwen en empowerment, je bent (weer) gemotiveerd om naar school te gaan of een opleiding te volgen en je neemt (weer) deel aan activiteiten in je directe omgeving.

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

info@minters.nl

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon