Logo Minters

Visie op hulpverlening

Wij werken vanuit een systeemtheoretisch denkkader: cliënt, medewerker en organisatie beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze visie op hulpverlening luidt dan ook:

 • Wij richten ons altijd op progressie, namelijk: van patroon naar proces naar progressie.

 • Wij baseren ons op het denken in termen van processen en interacties en op het stellen van dynamische en flexibele analyses.

 • Wat cliënten meemaken, proberen we waar mogelijk te normaliseren in plaats van te problematiseren. Het gaat er vooral om hoe zij ermee om leren gaan.

 • De professional is zich bewust van het feit dat ook hij deel uitmaakt van het systeem van de cliënt en hij hanteert dit gegeven ook in zijn contact met de cliënt.

 • De ondersteuning van de cliënt is gericht op het realiseren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

 • De hulpverlening maakt zichzelf zo snel mogelijk, liefst structureel, overbodig: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk.

Wij zijn van mening dat elke cliënt binnen 2 weken na aanmelding een intakegesprek moet hebben en uiterlijk drie weken later het eerste behandelgesprek. Indien we dit onverhoopt niet kunnen waarmaken, treden we in overleg met de cliënt. Acute situaties krijgen altijd voorrang.

Maatschappelijk meerwaarde

De maatschappelijke meerwaarde van ons werk wordt zichtbaar door de volgende signalen:

 • beter psychisch en sociaal welbevinden;

 • een meer evenwichtige gezinssituatie;

 • tegengaan van isolement;

 • meer maatschappelijke integratie en arbeidsparticipatie;

 • minder afhankelijkheid van uitkeringen;

 • minder maatschappelijke onrust en overlast;

 • een minder groot beroep op duurdere zorg.

Onze hulpverlening

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Voor Minters staat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal, met daarbij een zo groot mogelijke inzet van de mensen om hem heen: familie, buren en vrijwilligers. Bij de aanmelding maken we een adequate analyse van de problematiek. De cliënt ontvangt instructies en wordt waar mogelijk verwezen naar zijn eigen netwerk. De hulpverlening duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Door samen te werken met andere professionals in de wijk kunnen we gericht verwijzen naar een passend hulpverlenings-, activerings- of vrijwilligersaanbod.

Niet problematiseren, maar juist normaliseren.

Antoinette Eilering - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Antoinette Eilering

Functie: Mantelzorgconsulent

"Tijdens een workshop Rouwverwerking na mantelzorg zei een van de deelnemers: 'Ik heb de knop kunnen omzetten en ik heb echt een stap gezet in het rouwproces. Ik bleef er een beetje in hangen en kijk nu weer vooruit.' En dat is precies waar we het als Minters Mantelzorg voor doen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon