Praktische informatie

Als (toekomstige) vrijwilliger bij Minters is het belangrijk om een aantal praktische zaken goed te begrijpen. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie.


VOG

Wat is een VOG?

Wil je als vrijwilliger bij Minters aan de slag? Dan heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dat is een ā€˜bewijs van goed gedragā€™. Met een VOG tonen vrijwilligers aan dat ze nooit iets strafbaars hebben gedaan wat hun vrijwilligerswerk in de weg staat. Deze verklaring is gratis voor vrijwilligers.  

Meer informatie over de VOG vind je hier.

Hoe vraag je (gratis) een VOG aan voor vrijwilligerswerk?

 1. Minters zet een aanvraag voor de vrijwilliger klaar, waarna de vrijwilliger vanuit Justis een link ontvangt om de VOG aan te vragen. (let op: dit moet met DigiD).
 2. De vrijwilliger vult de aanvraag in en schiet de benodigde kosten voor. (33,75)
 3. De vrijwilliger ontvangt een bevestiging en levert deze per mail in bij de vrijwilligerscoƶrdinator, waarna het bedrag retour wordt gestuurd.
 4. De papieren VOG wordt binnen vier weken thuisgestuurd. Deze verklaring geeft u af aan de vrijwilligerscoƶrdinator, waarna het vrijwilligerswerk van start kan gaan.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze vrijwilligerscoƶrdinator Nicole Tieleman (nicole.tieleman@minters.nl).

Gedragsregels

Tijdens het vrijwilligerswerk bij Minters, heb je als vrijwilliger contact met (kwetsbare) stadsgenoten. Om het vrijwilligerswerk goed te laten verlopen spreken we een aantal gedragsregels met elkaar af:

 • De vrijwillige medewerker draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De vrijwillige medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 • De vrijwillige medewerker dringt niet verder door in het privĆ©leven van de gasten dan functioneel noodzakelijk is.
 • De vrijwillige medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen tussen de (vrijwillige) medewerker en de deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De vrijwillige medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De vrijwillige medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De vrijwilliger draagt gepaste kleding tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
 • De vrijwillige medewerker zal tijdens zijn aanwezigheid bij de deelnemer thuis vriendelijk en met respect omgaan met de deelnemer in de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 • De vrijwillige medewerker heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, de deelnemer te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Indien de vrijwillige medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 • De vrijwillige medewerker ontvangt of geeft geen (im)materiĆ«le vergoedingen die niet in de rede zijn. Dat wil zeggen: geen geld of goederen aannemen uit dankbaarheid of anderszins. Bij twijfel eerst overleg met de coƶrdinatoren.
 • De vrijwillige medewerker wordt geacht niet onderling te handelen, te ruilen of geld (uit) te lenen om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen.
 • De vrijwillige medewerker beschermt de privacy van de deelnemer, zijn naasten en zijn collega’s door geen gegevens van de deelnemer naar buiten te brengen en/of met buitenstaanders te delen.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwillige medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coƶrdinator of een door het bestuur aangewezen persoon.

VNG Vrijwilligersverzekering

De gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarmee zijn alle vrijwilligers en mantelzorgers in deze gemeenten verzekerd tegen de meest voorkomende schades. 

Meer informatie over deze VNG Vrijwilligersverzekering en wat er onder de begrippen ā€˜vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijk stagiairā€™ valt lees je op de pagina van KLiK Vrijwilligers. Ook vind je daar informatie over de stappen die gezet moeten worden voor het melden van schade. 

Vrijwilligerscoƶrdinator

Nicole Tieleman is de vrijwilligerscoƶrdinator van Minters. Zij is de persoon bij wie je terecht kunt voor vragen en ondersteuning met betrekking tot vrijwilligerswerk.

Bij Nicole kun je rekenen op deskundige begeleiding. Ze staat altijd paraat om te helpen! Je kunt Nicole bereiken via nicole.tieleman@minters.nl of 06 55298920 (ook via Whatsapp).  

Vertrouwenspersoon

Wanneer je binnen het vrijwilligerswerk te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie, is het belangrijk dat je daar met iemand over kunt praten. Binnen Minters bieden we verschillende mogelijkheden aan. Je kunt contact opnemen met: 

 • De contactpersoon van de afdeling waarvoor je vrijwilligerswerk doet. Samen kijken jullie welke vervolgstappen nodig zijn.
 • De vrijwilligerscoƶrdinator. Wanneer je liever iemand wilt spreken die niet direct betrokken is met ā€˜jouwā€™ afdeling. De vrijwilligerscoƶrdinator is bereikbaar via nicole.tieleman@minters.nl / 06 55298920    
 • Vertrouwenspersoon. Soms voelt het veiliger om met iemand te spreken die onafhankelijk en objectief is en geen binding heeft met de organisatie. Je kan dan terecht bij de vertrouwenspersoon van Klik Vrijwilligers. Lees er hier meer over.  

Vrijwilligerspas

Alle vrijwilligers uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis mogen een vrijwilligerspas aanvragen. Ook als je elders woont, maar wel vrijwilligerswerk doet voor een organisatie in Ć©Ć©n van de MVS gemeenten, kan je een vrijwilligerspas aanvragen. Met deze pas krijg je allerlei leuke kortingen/aanbiedingen van lokale ondernemers.

Deze pas is door Klik Vrijwilligers opgestart om jullie een stukje waardering te tonen voor jullie vrijwillige inzet binnen deze drie gemeenten. Je kan de vrijwilligerspas aanvragen via Vrijwilligerspas ~ KLiK (klikvrijwilligers.nl)

Wetten, regels en uitkeringen

Wil je meer informatie over wetten en regels voor vrijwilligerswerk en vrijwilliger worden, bezoek dan onderstaande pagina’s.

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen en heb je een uitkering?

Vragen over het vrijwilligerswerk bij Minters?
Neem contact op met de vrijwilligerscoƶrdinator Nicole Tieleman
Mail: nicole.tieleman@minters.nl
Telefoon: +31 655298920 Ā  Ā  Ā 

© 2024 Minters, dienstverleners in welzijn