Wetten en regelingen

Op het gebied van zorg en welzijn kent ons land veel wetten, regels en voorzieningen voor mantelzorgers. We zetten ze voor je op een rij!

Weet je niet waar je moet beginnen of vind je het fijn als iemand met je meekijkt? Onze mantelzorgconsulenten staan voor jou klaar!

Welke zorg of ondersteuning heb ik nodig?

Regelhulp is een handige website van de Rijksoverheid met actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. De site helpt om de juiste zorg en ondersteuning te vinden.

www.regelhulp.nl

Urgentieverklaring woning

Om voor uw naast te kunnen zorgen, kan het soms nodig zijn dat u (snel) verhuist. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een urgentieaanvraag woning. Er is een aantal voorwaarden waaraan u dan moet voldoen. U moet bijvoorbeeld bij Minters geregistreerd staan als mantelzorger en een bewijs van registratie kunnen overleggen. Indien u deze nodig heeft, neem dan contact op met een mantelzorgadviseur van Minters Mantelzorg. Meer informatie over de urgentiebepaling wonen vindt u op de website van SUWR (Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond) en MijnUrgentie:

www.mijnurgentie.nl/urgentieverklaring

Belangrijke wetten op het gebied van zorg en welzijn

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, en opvang in geval van huiselijk geweld.

www.rijksoverheid.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

www.rijksoverheid.nl

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

www.rijksoverheid.nl

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet vervangt de Wwb, de Wsw en (deels) de Wajong.

www.rijksoverheid.nl

De uitvoering van de Wmo in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweg gemeenten (MVS) de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO) uit.

ROGplus biedt professionele ondersteuning aan inwoners van de drie gemeenten die chronisch ziek zijn of een lichamelijke / psychische beperking hebben. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

www.rogplus.nl

Financiële regelingen

Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar € 1.100,- aan extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Voor mantelzorgers en hun naasten bestaan er allerlei financiële regelingen.

Geldzaken

Waar moet u rekening mee houden bij uitkeringen? Welke vergoedingen voor mantelzorg zijn er? Op onderstaande website van MantelzorgNL lees je er meer over.

www.mantelzorg.nl

Eventuele belastingvoordelen

Naast de aftrek van specifieke zorgkosten, zijn er nog andere belastingvoordelen die van belang zijn voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Welke dat zijn, lees je op onderstaande website.

www.meerkosten.nl

Toeslagen en subsidies

Deze website van het Nibud berekent op welke financiële regelingen en tegemoetkomingen je recht hebt. Je vult je gegevens in en krijgt direct een lijstje op het scherm.

www.nibud.nl

Onafhankelijke clientondersteuning op het gebied van zorg en welzijn

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg, en dus een Wlz‐indicatie hebben, kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner beantwoordt vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

www.meeroverwlz.nl

Clientondersteuning als je te maken hebt met zorg en welzijn

Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wil je advies over hoe je jouw zorg of hulp kunt regelen? Ervaar je knelpunten en kom je er zelf niet uit? Het adviespunt Zorgbelang kan verder helpen.

www.adviespuntzorgbelang.nl

© 2024 Minters, dienstverleners in welzijn