Logo Minters

Lokaal Zorgnetwerk

Mensen die kampen met veel en ingewikkelde problemen, hebben de neiging zorg te mijden. De hulpverlening moet hen vaak zelf opzoeken om met hen te kunnen praten. Om deze mensen goed te kunnen helpen zorgen onze zorgnetwerkers voor snelle en intensieve samenwerking tussen verschillende instanties in hun directe leefomgeving. Het Lokaal Zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van hulp- en dienstverlenende instanties, gecoördineerd door de gemeente.

De zorgnetwerkers werken outreachend en verwijzen kwetsbare mensen die de reguliere hulpverlening niet of nog niet bereikt naar passende hulp- en dienstverlening. Doel daarvan is het voorkomen van verergering of escalatie van probleemsituaties zoals huisuitzetting, opname in een GGZ-instelling of dakloosheid. Om dit vlot in gang te kunnen zetten, zijn er directe lijnen met organisaties als Bouman GGZ, Careyn (voor thuisbegeleiding), woningcorporaties, de politie en natuurlijk ook met onze andere diensten.

Uitsluitend in Vlaardingen.

Advies en hulp dichtbij

Voor kwetsbare mensen

Het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) richt zich op mensen die verschillende problemen tegelijk hebben. Dit kunnen psychische en/of lichamelijke klachten zijn zoals angst of neerslachtigheid. U kunt ook denken aan een dreigende huisuitzetting, eenzaamheid of huiselijk geweld. De zorgnetwerkers zetten zich in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, zelf niet de hulp kunnen of willen inschakelen die zij nodig hebben. Zonder deze hulp kunnen zij, vaak onbewust en onbedoeld, een last zijn voor anderen en vaak ook voor zichzelf.

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon